အာရုံစိုက်ပါ အာရံုစိုက္ပါ

ဘီလ္ဂိတ္ေျပာသြားတဲ့ စကားေတြအထဲကမွ ကြၽန္ေတာ္အႀကိဳ က္ဆံုးတစ္ခု႐ွိတယ္
” သင့္ကိုယ္သင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေနျခင္းဟာ
သင့္ကိုယ္သင္ ေစာ္ကားေနျခင္းပါပဲ”
အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈလိုပါက ေခါင္းစဥ္ကို ႏွိပ္ပါ